Sunds Badmintonklub

 Vedtægter
 
Klubbens navn er Sunds Badmintonklub.
Dens hjemsted er Sunds, Herning Kommune.
Postadressen er formandens.
Klubben er stiftet den 13. juni 1945.
 
§ 1 - FORMÅL
Klubbens formål er ved dyrkelse af badmintonidrætten (almindelig træning, deltagelse i turneringer og opvisninger o.lign.) at dygtiggøre sine medlemmer i nævnte idræt, styrke fællesskabet, samt udbrede interessen for og kendskabet til badminton og derved bidrage til fremme af dansk idræt.
 
§ 2 - MEDLEMSSKAB
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent for hele sæsonen betales forud ved indmeldelse.

Det er bestyrelsen, der suverænt udarbejder regler for benyttelsen af de til klubbens rådighed værende badmintonbaner, samt bestemmer tildelingen af disse til brug for medlemmerne, hvis ønsker i videst muligt omfang søges imødekommet.
 
§ 3 - BESTYRELSE
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, med henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år, dog sådan at formanden og kassereren ikke er på valg samme år.
Bestyrelsen konstiturerer sig selv.
Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige hverv.
 
§ 4 - REGNSKAB OG REVISION
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer.
Revisorerne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
 
§ 5 - GENERALFORSAMLING
Klubben afholder 1 ordinær generalforsamling årligt, og denne skal indvarsles med 14 dages frist i den lokale avis.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskaber
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan kræves afholdt, når mindst 10% af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom. Bestyrelsen kan til enhver tid indvarsle til ekstraordinær generalforsamling med en frist på mindst 14 dage.
 
§ 6 - LOVÆNDRINGER
Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
 
§ 7 - OPLØSNING
Til klubbens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige klubbens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vetages med almindeligt stemmeflertal.
Klubbens formue udloddes ved opløsning til almennyttigt formål.
 
§ 8 - TEGNING - HÆFTELSE
Bestyrelsen kan meddele klubbens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 
Således vedtaget på generalforsamling den 22. januar 1985.

Vedtægtsændring for Sunds Badmintonklub:

§ 5 Generalforsamling:


Vedtægter ændres til følgende:

Klubben afholder 1 ordinær generalforsamling årligt og denne skal indvarsles med 14 dags frist enten i den lokale avis eller 1 af de sociale medier - klubbens hjemmeside eller klubbens Facebook side.

Vedtaget på generalforsamlingen den 12.04.2018.

 
> > > Sunds Badminton < < <